Siirry pääsisältöön

Strategia

Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry :n strategia
Suunnittelukausi 2022–2024

Missio

Yhdistys tukee aineellisesti ja aatteellisesti Etelä-Karjalan maakunnassa toimivia maanpuolustusjärjestöjen piiriyhdistyksiä, paikallisyhdistyksiä ja paikallisosastoja sekä muuta sellaista vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja kansalaistoimintaa, jonka tarkoituksena on Suomen valtiollisen itsenäisyyden säilyttäminen ja yleisen maanpuolustushengen ja –ajattelun kehittäminen.

Visio

Yhdistys on Etelä-Karjalan maanpuolustusväen kokoava voima sekä vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen yhdysside ja taloudellinen tukija. Toiminnallaan se lisää maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustushenkeä. Se on maanpuolustusasioissa arvostettu mielipidevaikuttaja toiminta-alueellaan. Yhdistyksen ylläpitämä verkkopalvelu Yhdysmies.fi on koko Etelä-Karjalan maanpuolustusväen yhteinen tiedotuskanava. Verkkopalvelun lisäksi yhdistys julkaisee myös Yhdysmies-lehteä kaksi kertaa vuodessa.

Arvot

  • Isänmaallisuus
  • Yhteisöllisyys
  • Taloudellisesti menestyvä
  • Perinne
  • Ennakkoluulottomuus

Toiminta-ajatus

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii varoja ja jakaa niistä avustuksia tarkoitusperiensä mukaisen toiminnan edistämiseksi. Se harjoittaa aatteellista tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää maanpuolustustietoutta lisääviä valistus- ja esitelmätilaisuuksia sekä organisoi maanpuolustustahtoa ja yhteishenkeä kohottavaa muuta jäsentoimintaa.

Toimintamalli

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat jäsenistöltä kerätyt mielipiteet ja palautteet. Ne ovat perustana kaiken toiminnan suunnittelulle ja johtamiselle. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja muodostavat työvaliokunnan, joka valmistelee yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen toiminta organisoidaan kolmeen toimintalohkoon, joita kutakin ohjaa hallituksen jäsenistä vuodeksi kerrallaan muodostettu toimikunta:

  • Yhdysmies-verkkopalvelu ja tiedotustoiminta: Tiedotustoimikunta
  • Varainhankinta, sijoitustoiminta ja tuen jakaminen: Talous- ja sijoitustoimikunta
  • Jäsenhankinta ja jäsentoiminta: Jäsentoimikunta

Suunnittelukauden alkaessa yhdistyksellä on yhteinen toiminnanjohtaja reservipiirien kanssa. Yhdistyksellä on myös osa-aikainen päätoimittaja, jonka vastuulla on verkkopalvelun ylläpito ja painetun lehden julkaiseminen.

Kirjanpitopalvelut ostetaan tilitoimistolta ja muut tehtävät delegoidaan hallituksen jäsenille.

Strategiset tavoitteet

Yhdysmies-verkkopalvelu ja tiedotustoiminta

Yhdysmies-verkkopalvelu on yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava ja koko Etelä-Karjalan maanpuolustusväen yhteinen tiedotuskanava. Maanpuolustustahdon ja yhteishengen vahvistajana se on yhdistyksen aatteellisen toiminnan keskeisin työväline. Palvelu toimii aktiivisena mielipidevaikuttajana ja siksi se on suunnattu myös jäsenkunnan ulkopuolisille kävijöille.

Yhdysmies-lehti ilmestyy painettuna toistaiseksi kahtena painettuna numerona vuodessa. Jokaisesta lehden numerosta pyritään saamaan sisällöltään mahdollisimman kiinnostava myös niille, jotka eivät aktiivisesti toimi maanpuolustusjärjestöissä. Tällöin lehti toimii myös yhdistyksen jäsenlisäyksen markkinointivälineenä.

Tehokkaalla ilmoitushankinnalla mahdollistetaan verkkopalvelun ylläpito ja kehittäminen sekä painetun lehden julkaiseminen taloudellisesti omavaraisena.

Yhdistykselle kootaan edustava, sen toimintaa monipuolisesti esittelevä näyttely- ja esitemateriaali, joka on helposti sijoitettavissa erilaisiin messu- ja näyttelytapahtumiin. Samalla yhdistyksen toiminnan esittelyä aktivoidaan toimimalla yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja puolustusvoimien kanssa.

Yhdistyksen jäsenyyden markkinointia varten painatetaan esitelehtinen, jota voidaan jakaa mm. messuilla ja näyttelyissä ja joka on postitettavissa esimerkiksi jäsenmaksulaskun mukana.

Varainhankinta

Yhdistyksen tavoitteena on sijoituspääoma, jonka kassavirtatuotoilla (osingot ja korkotuotot) kyetään kattamaan yhdistyksen toiminnalliset kulut sekä voidaan jakaa pitkäjänteisesti ja riittävästi avustuksia yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan edistämiseksi.

Varainhankintaa tehdään hallituksen ja taloustoimikunnan toimesta sekä vastaanottamalla testamentti- ja muita lahjoituksia. Tavoitteena on, että yhdistyksen juoksevat kulut ja Yhdysmies-lehti katetaan kokonaan jäsenmaksu- ja muilla tuloilla.

Sijoitustoiminta

Yhdistyksen varojen sijoittamisen tarkoituksena on turvaavuus, tuottavuus (reaaliarvon nousu) ja pitkäjänteisyys. Sijoitukset keskitetään verotus-, valuuttariski- ja kustannussyistä euroalueen pörssiyhtiöihin ja joukkovelkakirjalainoihin.

Osakkeiden osuus sijoituksista on 20–90 % suhdanne- ja korkotilanteesta riippuen. Osakkeissa keskitytään suuriin yhtiöihin, joilla on hyvä (yli 4 %) efektiivinen osinkotuotto ja vakaa osingonjakopolitiikka, joilla turvataan riittävä kassavirta ja sijoitusten likvidiys.

Joukkovelkakirjalainoissa keskitytään myös suuriin ja vahvoihin kotimaisiin yrityksiin ja tavoitteena on inflaation ylittävä 3–5 % korkotuotto. Pääsääntöisesti joukkovelkakirjalainat pidetään juoksuajan loppuun saakka.

Yhdistys ei harjoita lyhytaikaista sijoittamista. Sijoitussalkun kiertonopeus on alle 1.

Suoria kiinteistö-, liike- ja asunto-osakesijoituksia ei tehdä.

Hallitus käsittelee ja linjaa yhdistyksen sijoituspolitiikkaa ja tekee sijoituspäätöksiä 1–2 kertaa vuodessa. Hallituksen talous- ja sijoitustoimikunta vastaa sijoitusten seurannasta ja päätösesityksistä.

Hallitus voi valtuuttaa talous- ja sijoitustoimikunnan tekemään tarvittaessa sijoituspäätöksiä myös muuna aikana, mutta niiden tulee perustua hyväksyttyyn sijoituspolitiikkaan ja/tai hallituksen antamiin evästyksiin.

Tuen jakaminen

Tavoitteena on jakaa vuosittain keskimäärin 50 % nettokassavirrasta (osingot ja korkotuotot), jolla turvataan myös yhdistyksen verovapaus.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on kirjallinen anomus, jossa ilmenee anotun tuen yhdistyksen sääntöjen mukainen käyttötarkoitus, aikataulu ja kokonaisbudjetti. Lisäksi hakijan tulee olla Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n jäsen. Anomus tulee toimittaa vuosittain huhtikuun ja marraskuun 30. päivään mennessä yhdistyksen hallitukselle.

Hakijalta edellytetään myös raporttia ja/tai tositteita myönnetystä tuesta. Sen perusteella hallitus arvioi myöntämänsä tuen vaikuttavuutta vuosittain.

Jäsenhankinta

Aktiivisen jäsenhuollon tarkoituksena on pysäyttää useiden vuosien ajan jatkunut jäsenmäärän vähentyminen. Tavoitteena on säilyttää nykyinen jäsenkenttä ja hankkia jatkossa merkittävästi lisää yritysjäseniä. Yrityksiä lähestytään aktiivisesti eri tiedotuskanavissa sekä valikoidusti henkilökohtaisin kontaktein.

Tukijoukot

VarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainenVarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainen