Siirry pääsisältöön

Säännöt

Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan maanpuolustuksen tuki ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry:n ja Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry:n yhteinen toiminta-alue.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on aineellisesti ja aatteellisesti tukea Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry ja Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry- nimisiä yhdistyksiä ja niiden jäsenyhdistyksiä naisosastoineen sekä muuta rekisteröityjen yhdistyksien toimesta tapahtuvaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja toimintaa, jonka tarkoituksena on valtiollisen itsenäisyyden säilyttäminen ja yleisen maanpuolustushengen ja -ajattelun kehittäminen.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, arpajaisilla, varojenkeräyksillä ja julkaisutoiminnalla sekä vastaanottamalla lahjasitoumuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa adressien, standaarien, muisto-, ilmoitus- ja koruesineiden myyntiä, kioski-, hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteää omaisuutta. Tarvittaessa se hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4 § Lahjoittajien ehtoa lahjoitusvarojen määrättyyn tarkoitukseen rahastoimisesta ja käyttämisestä on noudatettava.

5 § Yhdistyksen perustajat ovat yhdistyksen ensimmäisiä jäseniä, minkä jälkeen yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Suomen kansalainen, osakeyhtiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistyksellä voi olla ainaisjäseniä, joiksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

6 § Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan. Jäsen suorittaa vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden syysvuosikokous määrää. Yhdistyksen ainaisjäsenet maksavat yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun kertasuorituksena.

7 § Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö.Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalla eikä kunniajäsenellä ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

8 § Jäsenen, joka laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai jonka katsotaan toimivanyhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi hallitus päätöksellään erottaa yhdistyksestä. Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt maksamatta kaksi jäsenmaksuaan.

9 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jonka syysvuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan sekä vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12) vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, joista valitaan yksi Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry:n, yksi Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry:n ja yksi Maanpuolustusnaisten Liiton Etelä-Karjalan piiri ry:n piiristä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi toimintavuodeksi siten, että vuosittain puolet on erovuorossa, ensin arvan mukaan ja sen jälkeen vuorotellen. Hallituksen toimintakausi kestää kalenterivuoden.

10 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, varainhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on oikeutettu asettamaan toimikuntia. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

11 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on tiedotettava hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12 § Hallituksen tehtävänä on:

 1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 2. Edustaa yhdistystä sekä esiintyä vastaajana ja kantajana yhdistyksen puolesta.
 3. Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä esitettävät asiat.
 4. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.
 5. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
 6. Päättää toimihenkilöiden palkkauksesta.
 7. Päättää jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta.
 8. Laatia ehdotukset yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
 9. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 10. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

13 § Yhdistyksellä on toimintavuosittain (kalenterivuosittain) kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Näistä kokouksista on ilmoitettava vähintään (14) päivää ennen kokouksia hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille lähetettävällä kokouskutsulla.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Määrätään yhdistyksen henkilö-, yhteisö- ja ainaisjäsenten jäsenmaksun suuruus.
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintavuodelle.
 5. Toimitetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vaali.
 6. Toimitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali.
 7. Toimitetaan kahden (2) toiminnantarkastajan ja näiden varamiesten vaali.
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä yhdistyksen jäsenten vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 14. §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.
 3. Esitellään tilintarkastuskertomus
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja yhdistyksen hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
 5. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä yhdistyksen jäsenten vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 14. §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.

14 § Mikäli hallitus katsoo asialliseksi kutsua yhdistys muihin kokouksiin, on siitä ilmoitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille lähetyillä kokouskutsuilla.

15 § Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Milloin joku kokouksessa läsnä oleva haluaa lippuäänestystä, on se suoritettava.

16 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi ja tulee tilinpäätöksen olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa helmikuun aikana.

17 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

18 § Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

19 § Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan kolme neljännestä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

20 § Jos yhdistys syystä tai toisesta purkautuu, siirtyy sen jäljelle jääneistä varoista puolet Etelä-Karjalan Reserviupseeripii ry:n ja toinen Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry:n käytettäväksi. Mikäli näitä ei ole olemassa yhdistyksen lakkauttamishetkellä, luovutetaan varat yhdistyksen päättämällä tavalla Sotainvalidien Kymen piiri ry:lle.

21 § Mitä näissä säännöissä ei ole sanottu, noudatetaan siltä osin yhdistyslain määräyksiä.

Hyväksytty syyskokouksessa 25.10.2016

Tukijoukot

VarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainenVarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainen